Alle belangrijke informatie bij elkaar gebracht

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Zo snel mogelijk na de start op school krijgt elke leerling een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan is de basis voor het onderwijs en de ondersteuning van de leerling, gebaseerd op persoonlijke pedagogische en didactische behoeften. We houden hierbij rekening met de capaciteiten, ondersteuningsbehoeften, onderwijsgeschiedenis en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het OPP wordt opgesteld door de Commissie van Begeleiding en in overleg met de leerling en ouders/verzorgers goedgekeurd. In dit OPP staan:

 • Het uitstroomprofiel
 • De uitstroombestemming
 • De beoogde resultaten
 • Het integratief beeld (algemeen beeld over de ontwikkeling van de leerling)
 • De bevorderende en belemmerende factoren om onderwijs te volgen
 • De ondersteuningsafspraken om het onderwijs mogelijk te maken
 • De doelen voor het onderwijs, de stage en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Dit OPP maakt onderdeel uit van de bespreking in de Commissie van Begeleiding. Elke jongere/leerling wordt in elk geval om de twee weken besproken. Als er aanpassingen worden gedaan aan de doelen die zijn geformuleerd, wordt het OPP aangepast. Het blijft het houvast voor elke leerling tijdens de periode op OnderwijsPlus.

 

Integraal perspectiefplan (IPP)

In 2023 werken we samen met Horizon aan een Integraal Perspectief Plan (IPP). Daarin komen het perspectiefplan van de zorg, het OPP van het onderwijs en het plan van de jongere samen.

Vanuit het startgesprek, intakegesprek en afspraken die daar worden gemaakt, wordt dit IPP opgesteld. Op deze manier wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de jongere, de pedagogische en didactische behoefte van de leerling en wordt er gewerkt aan de gerichte leer- en opvoedingsdoelen binnen het tijdsbestek van plaatsing. Elke leerling op onze school heeft een traject dat doorloopt tot buiten de instelling. Hiervoor moet ons interne onderwijs aansluiten op het externe (speciaal) onderwijs en op de arbeidsmarkt. De manier waarop we de trajecten vaststellen is beschreven in het behandelproces (Horizon) en het schoolondersteuningsprofiel (Onderwijsplus).

Onze opdracht is elke leerling toerusten op het kunnen verwerven van een passende plek in de maatschappij. Wij geloven dat onderwijs en/of arbeid essentieel is bij een adequate ontwikkeling op alle leefgebieden van onze leerlingen. Ons doel is om te komen tot het vergroten van kennis en vaardigheden en het stimuleren van zelfredzaamheid om de aansluiting naar een vervolgplek te maken. Dit doen wij vanuit de leergebied overstijgende kerndoelen voor het VSO die gericht zijn op vier thema’s:

 • Leren leren
 • Leren taken uitvoeren
 • Leren functioneren in sociale situaties
 • Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief