Organisatie van het onderwijs

OnderwijsPlus is een school binnen de gesloten setting Antonius in Bakkum waar jongeren van 12 tot en met 18 jaar met gedragsproblemen in een gestructureerde en veilige omgeving specialistische zorg krijgen die moet leiden tot een positieve gedragsverandering. De school maakt onderdeel uit van de Spinakerscholen van Stichting Ronduit in Alkmaar.

Ronduit is een scholenstichting in Noord-Holland Noord met scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De school is verbonden aan iHub/Horizon dat op deze locatie de JeugdzorgPlus uitvoert. Op deze manier is er sprake van een geïntegreerd aanbod van zorg en onderwijs op de locatie. OnderwijsPlus Bakkum is een VSO-school voor de jongeren van JeugdzorgPlus in Bakkum. De gezamenlijke locatie draagt de naam Antonius.

OnderwijsPlus Bakkum biedt momenteel plaats aan maximaal 19 jongeren. Daarmee is de locatie een kleinschalige setting te noemen. OnderwijsPlus Bakkum heeft zowel plekken voor jongeren die kort verblijven, als voor jongeren die lang verblijven. De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren binnen JeugzorgPlus is ongeveer 4 maanden.

Als leerling van OnderwijsPlus Bakkum kun je werken aan je toekomst. Samen met de medewerkers van de school en van JeugdzorgPlus, werk je aan een toekomstperspectief dat samen met jou is geschreven.

Onderwijs op Maat

Ons onderwijs is afgestemd op de individuele behoeften en de ambitie van elke jongere. Naast dit passende onderwijs helpen wij de jongeren met hun gedrag of hun psychiatrische beperkingen. Ze krijgen extra ondersteuning om het beste uit zichzelf te halen. We zetten in op positieve leerervaringen en versterken het vertrouwen en de motivatie. Ons streven is dat ook de jongeren die zijn geplaatst op Antonius in staat moeten worden gesteld een diploma te behalen, door te stromen naar het MBO of een volwaardige plek op de arbeidsmarkt of in de maatschappij te krijgen. Als de jongere examen doet in de periode dat deze op Antonius zit, dan zorgen we ervoor dat we hem daarop zo goed mogelijk voorbereiden.

 

School van herkomst

Ongeveer 2/3e van de jongeren heeft bij plaatsing op Antonius nog een school waar hij naar toe ging voor plaatsing. In sommige gevallen nog gewoon elke dag; in sommige gevallen delen van de week.

We maken na plaatsing van de jongere op Antonius contact met deze School van Herkomst (SvH) en zorgen ervoor dat de jongere op onze school kan werken met de methodes en materialen van de SvH. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de jongere zoveel als mogelijk is bij blijft op de vakken.

De realiteit is echter dat er vaak veel aan de hand is als een jongere op Antonius wordt geplaatst en er veel tijd moet worden besteed aan het herstel van de problematiek. Dit betekent dat OnderwijsPlus nooit in staat is om alle vakken op alle niveaus zodanig aan te bieden, dat er geen achterstanden ontstaan.

 

Geen school van herkomst

Voor sommige jongeren geldt dat deze al – geruime tijd – niet meer naar school gingen. Het contact met de school is verloren geraakt.

Als jongeren zonder SvH op Antonius worden geplaatst nemen we bij de start (meestal in de eerste week) een aantal toetsen af, waarmee we het niveau op de vakken Nederlands, Engels en rekenen kunnen vaststellen.

We bieden vervolgens in de periode dat de jongere op Antonius zit alleen de basisvakken aan. Dat zijn Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap, bewegingsonderwijs en indien mogelijk een aantal praktijkvakken (zoals koken, groen, techniek)

Onze klassen

Onze klassen hebben gemiddeld 4 tot 5 leerlingen. De leerlingen hebben voor de gewone vakken één docent, die ook hun mentor is. Voor de praktijkvakken techniek, koken, gymnastiek en CKV (culturele en kunstzinnige vorming) krijgen zij een vakdocent en gaan zij naar een praktijklokaal. Daarnaast zijn er allerlei ondersteuners bij het onderwijs betrokken. Onze school én onze leerlingen staan midden in de samenleving. Daarom werken wij ook veel samen met ouders, andere scholen, bedrijven, winkels, zorgaanbieders en hulpverleners.